Directievoerder

Locatie
Gouda
Startdatum
01/01/2021
Einddatum
01/01/2024
Uren
24
Klant
(MP) Projectbureau Westergouwe
Aanvraagnummer
SRQ145790
Deel deze aanvraag:

Functieomschrijving
Algemeen
Westergouwe is een nieuwe woonwijk aan de westkant van Gouda (zie ook www.westergouwe.nl). Westergouwe is een project van de gemeente Gouda en de Combinatie VolkerWessels Vastgoed en Heijmans Vastgoed. Elk van deze partijen ontwikkelt en bouwt zijn eigen woningen. Hierdoor krijgt Westergouwe een gevarieerd woningaanbod. Samen leggen de partijen wegen, water en groen aan. Hiervoor hebben zij het Projectbureau Westergouwe opgericht. Dit bureau voert alle gezamenlijke activiteiten uit. Het projectbureau draagt zorg voor het initiëren en tot uitvoer brengen van de nieuwbouwplannen voor de gebiedsontwikkeling Westergouwe, in samenwerking met de gemeente Gouda, VolkerWessels Vastgoed en Heijmans Vastgoed en de overige betrokken marktpartijen. De voorbereiding en aanleg van de buitenruimte gebeurt in opdracht van het projectbureau aan de hand van eigen ontwerpen en uitwerkingen per deelgebied en wordt door middel van bestekken en innovatieve contracten gerealiseerd. Na de 1e oplevering, worden de deelgebieden nog gedurende geruime tijd onderhouden door het projectbureau. Daarna komen de projecten in onderhoud bij de gemeente Gouda.

Functie-inhoud

Je plaats in de organisatie
Je maakt onderdeel uit van het civiel team van het Projectbureau, onder andere bestaande uit een civiel manager, een bouwcoördinator,  ontwerpleider, directievoerder en toezichthouders. Het Projectbureau bestaat uit een compact team van ca. 15 medewerkers. Hiërarchisch leg je verantwoording af aan de civiel manager en vervolgens aan de projectdirecteur.

Wat zoeken we
De functie richt zich op de besteksvoorbereiding en uitvoeringsbegeleiding van de realisatie van civieltechnische zaken en(toekomstig) openbare ruimte. In deze functie treedt je tevens op  als directievoerder bij de realisatie van werken. De Directievoerder heeft een relevante afgeronde HBO opleiding en aanvullende opleiding op het gebied van projectmanagement.

De kandidaat voldoet aan de navolgende ervaringseisen. De Directievoerder moet minimaal de kennis, ervaring en competenties hebben om in een project als deze, deelprojecten te kunnen leiden en de voorgenomen verantwoordlijkheden met overtuiging uit te kunnen voeren.

Wat neem je mee?

Kerncompetenties

 • Lef en Leiderschap;
 • Taakgericht en gestructureerd (kunnen) werken;
 • Goede communicatieve vaardigheden bezitten;
 • Om te kunnen gaan met conflicten;
 • Gedegen onderhandelaar;
 • Hoofd- en bijzaken van elkaar kunnen onderscheiden;
 • Proactief zijn;
 • Kunnen omgaan met onzekerheden;
 • Oog hebben voor de belangen van stakeholders en opdrachtgevers.

Indicatief werk en denkniveau

 • Je hebt een afgeronde HBO opleiding richting Civiele Techniek (dan wel weg- en waterbouw) of gelijkwaardig;
 • Aanvullende cursussen op het gebied van projectmanagement;
 • Minimaal 6 jaar ervaring in een vergelijkbare rol als directievoerder;
 • Minimaal 10 jaar ervaring in vergelijkbare projecten in civiele techniek en specifiek ten aanzien van de inrichting van nieuwbouwlocatie met slappe bodems.

Taken
De taken van de Directievoerder hebben zowel betrekking op de civieltechnische realisatie van de locatie, als ook op het inzichtelijk maken en bewaken van logistieke en planningsafhankelijkheden. De Directievoerder moet er zorg voor dragen dat plannen en deeluitwerkingen worden voorbereid, uitgevoerd en overgedragen conform de vigerende afspraken en eisen, ook na tientallen jaren nog functioneel zijn en blijvend in stand gehouden kunnen worden. Daarbij valt te denken aan:

 • het beoordelen van onderzoeksvoorstellen (voldoende onderzoek en voldoende goed);
 • het beoordelen en accepteren van diverse (deel)planuitwerkingen;
 • het toetsen van tekeningen en (deel)bestekken conform het vigerend kader;
 • bewaken van de contracten – waar nodig met marktpartijen – voor de infrastructurele onderdelen;
 • aansturen van de realisatie van alle realisatieactiviteiten van de buitenruimte;
 • beoordelen en bewaken van (realisatie-)planningen;
 • rapporteert aan de civiel manager en de projectdirecteur Westergouwe;
 • waar nodig afstemmen met marktpartijen en derden;
 • afstemmen met bewoners en omgevingspartijen, waaronder participatie van deze partijen in het ontwerpproces;
 • afstemmen met beheerders en andere betrokkenen binnen de gemeentelijke organisatie van Gouda;
 • zorgdragen voor overdracht aan de gemeentelijke beheersorganisatie;
 • uitvoeren van contractmanagement en directievoering op werken in uitvoering.

Contractmanagement en Directievoering & toezicht resulteert in de oplevering van werken inclusief volledige financiële en administratieve afhandeling van overeenkomsten en/of bestekken met aannemers. De gevraagde activiteiten in de rol van directievoerder c.q. contractmanager zijn conform de RVOI 2001, DNR 2005, UAV 1989 en UAV 2009, alsmede de UAV-GC2005. Daarnaast wordt het volgende in de rol van directievoerder verwacht:

 • Het vertegenwoordigen van de opdrachtgever: de directievoerder krijgt bevoegdheden zoals omschreven in de UAV 1989, UAV 2009 en 2012, RVOI 2001of DNR 2005;
 • De Directievoerder dient ervaring te hebben met het opstellen en de uitvoering van UAV-GC 2005 contracten en de rol die hij hierin kan spelen;
 • Laten opstellen en toetsen van bestekken en begeleiden van aanbestedingen van werken, het voeren van de projectleiding, de besteksadministratie en de projectadministratie;
 • Ervaring met raamcontracten;
 • Het adviseren van de opdrachtgever omtrent wijzigingen in het werk en meer-en minderwerk.
 • Het beheren van de verleende vergunningen en verzekeringsvoorwaarden entoezien op de naleving ervan;
 • De verslaglegging van relevante vergaderingen en overleggen met belanghebbenden;
 • Continue toetsing, keuring en evaluatie van plan van aanpak tijdens de uitvoering van werken.
 • Melden van knelpunten en risico’s tijdens de begeleiding van uitvoering van werken en in het in dit kader doen van voorstellen aan de opdrachtgever om deze op te lossen;
 • Tijdig signaleren dat overeengekomen plafondbedragen, dan wel de aanneemsommen dreigen te worden overschreden.

Looptijd
De looptijd van de opdracht is 3 jaar, van januari 2021 tot januari 2024. Eventuele verlenging met nogmaals 3 jaar is tweemaal mogelijk, waarbij een positieve evaluatie vanuit opdrachtgever en opdrachtnemer noodzakelijk is voor vervolg. Deze evaluatie vindt plaats minimaal 2 maanden voor einde van de looptijd. De mogelijkheid van tussentijdse beëindiging is aanwezig.

Omvang dienstverlening
Er wordt een variabele en flexibele inzet gevraagd van gemiddeld ca. 24 uur per week. De flexibiliteit in het aantal uren per week kan fluctueren tussen de 24 en 32 uren per week.

Tarief
Het aangeboden uurtarief dient voor de gehele looptijd van de overeenkomst gestand te worden gedaan. M.a.w., tussentijdse aanpassing van het uurtarief wordt door de opdrachtgever niet aanvaard. Dit is niet van toepassing op de eventuele verlengingen.

Algemene Voorwaarden
Op deze aanbesteding zijn de Algemene Voorwaarden voor detachering van personeel bij het projectbureau Westergouwe van toepassing, (zie de bijlage onder omschrijving procedure) .
Leverings-, betalings- of andere voorwaarden van Gegadigden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Deze Algemene voorwaarden dienen bij Aanmelding door Gegadigden geheel en zonder voorbehoud te worden geaccepteerd. Indien een Gegadigde deze niet geheel accepteert, leidt dit tot ongeldigheid van zijn Aanmelding en zal Gegadigde van verdere deelname worden uitgesloten.

.

Marktplaatsdesk

Inschrijven
Gouda
24
01/01/2021
09/11/2020
01/01/2024
(MP) Projectbureau Westergouwe
SRQ145790
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Uren:
Gouda
01/01/2021
01/01/2024
24

Functieomschrijving
Algemeen
Westergouwe is een nieuwe woonwijk aan de westkant van Gouda (zie ook www.westergouwe.nl). Westergouwe is een project van de gemeente Gouda en de Combinatie VolkerWessels Vastgoed en Heijmans Vastgoed. Elk van deze partijen ontwikkelt en bouwt zijn eigen woningen. Hierdoor krijgt Westergouwe een gevarieerd woningaanbod. Samen leggen de partijen wegen, water en groen aan. Hiervoor hebben zij het Projectbureau Westergouwe opgericht. Dit bureau voert alle gezamenlijke activiteiten uit. Het projectbureau draagt zorg voor het initiëren en tot uitvoer brengen van de nieuwbouwplannen voor de gebiedsontwikkeling Westergouwe, in samenwerking met de gemeente Gouda, VolkerWessels Vastgoed en Heijmans Vastgoed en de overige betrokken marktpartijen. De voorbereiding en aanleg van de buitenruimte gebeurt in opdracht van het projectbureau aan de hand van eigen ontwerpen en uitwerkingen per deelgebied en wordt door middel van bestekken en innovatieve contracten gerealiseerd. Na de 1e oplevering, worden de deelgebieden nog gedurende geruime tijd onderhouden door het projectbureau. Daarna komen de projecten in onderhoud bij de gemeente Gouda.

Functie-inhoud

Je plaats in de organisatie
Je maakt onderdeel uit van het civiel team van het Projectbureau, onder andere bestaande uit een civiel manager, een bouwcoördinator,  ontwerpleider, directievoerder en toezichthouders. Het Projectbureau bestaat uit een compact team van ca. 15 medewerkers. Hiërarchisch leg je verantwoording af aan de civiel manager en vervolgens aan de projectdirecteur.

Wat zoeken we
De functie richt zich op de besteksvoorbereiding en uitvoeringsbegeleiding van de realisatie van civieltechnische zaken en(toekomstig) openbare ruimte. In deze functie treedt je tevens op  als directievoerder bij de realisatie van werken. De Directievoerder heeft een relevante afgeronde HBO opleiding en aanvullende opleiding op het gebied van projectmanagement.

De kandidaat voldoet aan de navolgende ervaringseisen. De Directievoerder moet minimaal de kennis, ervaring en competenties hebben om in een project als deze, deelprojecten te kunnen leiden en de voorgenomen verantwoordlijkheden met overtuiging uit te kunnen voeren.

Wat neem je mee?

Kerncompetenties

 • Lef en Leiderschap;
 • Taakgericht en gestructureerd (kunnen) werken;
 • Goede communicatieve vaardigheden bezitten;
 • Om te kunnen gaan met conflicten;
 • Gedegen onderhandelaar;
 • Hoofd- en bijzaken van elkaar kunnen onderscheiden;
 • Proactief zijn;
 • Kunnen omgaan met onzekerheden;
 • Oog hebben voor de belangen van stakeholders en opdrachtgevers.

Indicatief werk en denkniveau

 • Je hebt een afgeronde HBO opleiding richting Civiele Techniek (dan wel weg- en waterbouw) of gelijkwaardig;
 • Aanvullende cursussen op het gebied van projectmanagement;
 • Minimaal 6 jaar ervaring in een vergelijkbare rol als directievoerder;
 • Minimaal 10 jaar ervaring in vergelijkbare projecten in civiele techniek en specifiek ten aanzien van de inrichting van nieuwbouwlocatie met slappe bodems.

Taken
De taken van de Directievoerder hebben zowel betrekking op de civieltechnische realisatie van de locatie, als ook op het inzichtelijk maken en bewaken van logistieke en planningsafhankelijkheden. De Directievoerder moet er zorg voor dragen dat plannen en deeluitwerkingen worden voorbereid, uitgevoerd en overgedragen conform de vigerende afspraken en eisen, ook na tientallen jaren nog functioneel zijn en blijvend in stand gehouden kunnen worden. Daarbij valt te denken aan:

 • het beoordelen van onderzoeksvoorstellen (voldoende onderzoek en voldoende goed);
 • het beoordelen en accepteren van diverse (deel)planuitwerkingen;
 • het toetsen van tekeningen en (deel)bestekken conform het vigerend kader;
 • bewaken van de contracten – waar nodig met marktpartijen – voor de infrastructurele onderdelen;
 • aansturen van de realisatie van alle realisatieactiviteiten van de buitenruimte;
 • beoordelen en bewaken van (realisatie-)planningen;
 • rapporteert aan de civiel manager en de projectdirecteur Westergouwe;
 • waar nodig afstemmen met marktpartijen en derden;
 • afstemmen met bewoners en omgevingspartijen, waaronder participatie van deze partijen in het ontwerpproces;
 • afstemmen met beheerders en andere betrokkenen binnen de gemeentelijke organisatie van Gouda;
 • zorgdragen voor overdracht aan de gemeentelijke beheersorganisatie;
 • uitvoeren van contractmanagement en directievoering op werken in uitvoering.

Contractmanagement en Directievoering & toezicht resulteert in de oplevering van werken inclusief volledige financiële en administratieve afhandeling van overeenkomsten en/of bestekken met aannemers. De gevraagde activiteiten in de rol van directievoerder c.q. contractmanager zijn conform de RVOI 2001, DNR 2005, UAV 1989 en UAV 2009, alsmede de UAV-GC2005. Daarnaast wordt het volgende in de rol van directievoerder verwacht:

 • Het vertegenwoordigen van de opdrachtgever: de directievoerder krijgt bevoegdheden zoals omschreven in de UAV 1989, UAV 2009 en 2012, RVOI 2001of DNR 2005;
 • De Directievoerder dient ervaring te hebben met het opstellen en de uitvoering van UAV-GC 2005 contracten en de rol die hij hierin kan spelen;
 • Laten opstellen en toetsen van bestekken en begeleiden van aanbestedingen van werken, het voeren van de projectleiding, de besteksadministratie en de projectadministratie;
 • Ervaring met raamcontracten;
 • Het adviseren van de opdrachtgever omtrent wijzigingen in het werk en meer-en minderwerk.
 • Het beheren van de verleende vergunningen en verzekeringsvoorwaarden entoezien op de naleving ervan;
 • De verslaglegging van relevante vergaderingen en overleggen met belanghebbenden;
 • Continue toetsing, keuring en evaluatie van plan van aanpak tijdens de uitvoering van werken.
 • Melden van knelpunten en risico’s tijdens de begeleiding van uitvoering van werken en in het in dit kader doen van voorstellen aan de opdrachtgever om deze op te lossen;
 • Tijdig signaleren dat overeengekomen plafondbedragen, dan wel de aanneemsommen dreigen te worden overschreden.

Looptijd
De looptijd van de opdracht is 3 jaar, van januari 2021 tot januari 2024. Eventuele verlenging met nogmaals 3 jaar is tweemaal mogelijk, waarbij een positieve evaluatie vanuit opdrachtgever en opdrachtnemer noodzakelijk is voor vervolg. Deze evaluatie vindt plaats minimaal 2 maanden voor einde van de looptijd. De mogelijkheid van tussentijdse beëindiging is aanwezig.

Omvang dienstverlening
Er wordt een variabele en flexibele inzet gevraagd van gemiddeld ca. 24 uur per week. De flexibiliteit in het aantal uren per week kan fluctueren tussen de 24 en 32 uren per week.

Tarief
Het aangeboden uurtarief dient voor de gehele looptijd van de overeenkomst gestand te worden gedaan. M.a.w., tussentijdse aanpassing van het uurtarief wordt door de opdrachtgever niet aanvaard. Dit is niet van toepassing op de eventuele verlengingen.

Algemene Voorwaarden
Op deze aanbesteding zijn de Algemene Voorwaarden voor detachering van personeel bij het projectbureau Westergouwe van toepassing, (zie de bijlage onder omschrijving procedure) .
Leverings-, betalings- of andere voorwaarden van Gegadigden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Deze Algemene voorwaarden dienen bij Aanmelding door Gegadigden geheel en zonder voorbehoud te worden geaccepteerd. Indien een Gegadigde deze niet geheel accepteert, leidt dit tot ongeldigheid van zijn Aanmelding en zal Gegadigde van verdere deelname worden uitgesloten.

.

Inloggen