Projectleider Informatiepunt Stikstof en Natura 2000

Locatie
Utrecht
Startdatum
17/03/2021
Einddatum
31/03/2022
Uren
24
Klant
Provincie Utrecht
Aanvraagnummer
SRQ148284
Deel deze aanvraag:

Heb jij ruime ervaring met het leiding geven aan projecten en in het bijzonder  aan een Servicedesk team, het meten, rapporteren en continu verbeteren van het functioneren van de Servicedesk. Kun jij de visie vertalen naar implementatie en meedenken over procesborging en verbeteringen doe je dat graag binnen een dynamisch en bestuurlijk dossier, lees dan snel verder over deze uitdagende functie bij het Expertiseteam Stikstof en N2000 van BIJ12!

Wie zijn wij?
BIJ12 werkt voor provincies en brengt kennis en informatie bijeen over het landelijk gebied en de fysieke leefomgeving in Nederland. Wij zorgen voor uniformiteit in informatievoorziening en de uitvoering van provinciale regelingen. BIJ12 ondersteunt provincies bij hun werk op het gebied van natuur en informatiesystemen en is opgericht door de provincies als onderdeel van het Interprovinciaal Overleg (IPO). Kijk voor meer informatie ook op www.BIJ12.nl
Hieraan wordt gewerkt vanuit 4 units:

  • Faunazaken en ACSG (Advies Commissie Schade Grondwater)
  • Natuurinformatie en Natuurbeheer
  • GBO voor het beheer van gezamenlijke informatiesystemen
  • Het Expertiseteam Stikstof en Natura 2000

Expertiseteam Stikstof en Natura 2000.
Het Expertiseteam is 1 van de units bij BIJ12. Vanuit deze unit ondersteunen wij provincies bij de uitvoering van het stikstofbeleid op het vlak van o.a. beleidsontwikkeling, vergunningverlening, natuur(herstel) en monitoring. Hiervoor voorzien wij in de benodigde specialistische kennis op het vlak van ecologie, juridisch en modelmatig, ondersteunen het delen/verspreiden van deze kennis en stellen expertise beschikbaar in de vorm van projectleiding of project-, dan wel procesondersteuning. Dit vindt plaats in een zeer dynamische en bestuurlijke setting. Als unit verzorgen wij via het landelijke Informatiepunt Stikstof en Natura 2000, een helpdesk voor schriftelijke en telefonische vragen van burgers, agrariërs, ondernemers en provincies. Deze ervaringen en vragen van de uitvoeringpraktijk worden gebruikt voor de verdere beleidsontwikkeling, maar ook voor het via een campus verzorgen van trainingen en informatiebijeenkomsten. De unit bestaat uit een multidisciplinair team van ruim 25 enthousiaste en gemotiveerde medewerkers. We hechten aan professionaliteit en een open, gezellige werksfeer.

We werken hierbij nauw samen met de andere units binnen BIJ12 en het RIVM als beheerder van het rekeninstrument AERIUS. We hebben intensief contact met de provincies en het IPO. Daarbij leveren we namens provincies een bijdrage aan de Interprovinciale programmaorganisatie stikstof onder regie van het IPO.

Waaraan werk je mee?
Er ligt een opgave om het Informatiepunt Stikstof en Natura 2000 verder te professionaliseren op het niveau van organisatie en taken. Als projectleider sta je hiervoor aan de lat en leg je verantwoording af aan de unitmanager. Het informatiepunt heeft twee opdrachtgevers, namelijk het IPO/provincies en het ministerie van LNV (Directoraat Generaal Stikstof)en werkt nauw samen met het RIVM en de inhoudelijke werkgroepen om haar taken goed tot uitvoering te kunnen brengen. De taken van het informatiepunt zijn grofweg in drie kerntaken onder te verdelen: gebruikersondersteuning, kennisborging en ondersteuning van de werkgroepen. Gebruikersondersteuning omvat de beantwoording van vragen vanuit de helpdesk, het organiseren van informatiebijeenkomsten en trainingen, het up to date houden van online informatie die relevant is voor de uitvoering van de uitvoeringspraktijk rondom stikstof. Kennisborging gaat over de herleidbaarheid en terugvindbaarheid van de relevante uitvoeringsgerichte informatie en data en de beleidskeuzes waaraan deze zijn gerelateerd. Ondersteuning van de werkgroepen, gaat over het ondersteunen op het gebied van data-analyses, secretariële, ondersteuning, uitwerken van documentatie en het organiseren van afstemming om uitvoering een stap verder te brengen.

In welke context?
Het stikstofdossier vanuit de provincies is georganiseerd in de vorm van een Interprovinciale programmaorganisatie stikstof (IPS). Onder aansturing van een ambtelijk opdrachtgever en een programmamanager wordt langs 6 inhoudelijke themalijnen invulling gegeven aan de beleidsontwikkeling en -uitvoering van het stikstofdossier. Het betreft de navolgende thema’s: Natuur, Structurele aanpak stikstof, Gebiedsgerichte aanpak, Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH), Monitoring & Data en Aerius.

Elk thema wordt aangestuurd door een thematrekker en maakt onder leiding van de programmamanager deel uit van het Programmateam stikstof. Het Informatiepunt fungeert daarbij als als spreekbuis voor de meer uitvoeringsgerichte kant van het dossier, verzorgt themasessies en voorziet de thematrekkers van de meer uitvoeringsgerichte informatie.  

Wat ga je doen?

De focus van deze opdracht ligt op het project tot professionalisering van het informatiepunt, waarop hieronder nader zal worden ingegaan. Op termijn kan inzet aan de orde zijn op andere opgaven op het stikstofdossier. Of en in welke mate moet blijken en zal mede bepalend zijn voor de duur van deze opdracht.

Projectleider Informatiepunt:
Jij draagt zorg voor de doorontwikkeling en het goed functioneren van het informatiepunt Stikstof en Natura 2000. Dit houdt in dat je de unitmanager adviseert omtrent de te stappen zetten doorontwikkelingen binnen het informatiepunt op het vlak van positionering, organisatie, taken en rollen, alsmede de verdere professionalisering van onze werkwijze. Je verzorgt de implementatie daarvan in samenwerking met de leden van het team.

Naast deze ontwikkelopgave sta je aan de lat voor de dagelijkse operationele aansturing. Daarbij zorg je dat alle afspraken die met externe opdrachtgevers en partners zijn gemaakt worden nagekomen Het beantwoorden van vragen, het inspelen op aanvullende kennisbehoefte door het organiseren van bijeenkomsten en het op tijd aanleveren van rapportages binnen het gestelde budget. Ook zorg je samen met de coördinatoren en de unitmanager voor afstemming over de inzet van de Informatiepuntmedewerkers voor ondersteunende en inhoudelijke taken voor werkgroepen op het gebied van de IPS. Het organiseren van campus maakt onderscheid tussen interne kennisontwikkeling en deling, alsmede extern, voor provincies en Rijk. Hier ligt in potentie een grote opgave gezien de schaarste aan kennis op dit dossier. Samen met een deelprojectleider geef jij hier verder vorm aan.
Je brengt in beeld wat de informatiepuntmedewerkers nodig hebben om goed te kunnen functioneren en zorgt proactief voor verbeteringen die nodig zijn op het gebied van ondersteuning, tools, procesverbeteringen, heldere afspraken en afgekaderde taken.
Jij werkt samen met en onder verantwoordelijkheid van de Unitmanager van de unit Stikstof en Natura 2000 . Jij coördineert de operationele werkzaamheden vanuit BIJ12 en bent de verbindende schakel naar DGS, RIVM en de unitmanager op het gebied van afspraken over de te leveren diensten en producten.  Je doet dit in een leuk en enthousiast team van medewerkers Informatiepunt.

Gemiddeld 24 uur per week
Verlengingsoptie: 2 x 12 maanden

Verlenging vindt plaats op basis van verder gelijkblijvende contractuele voorwaarden (waaronder het uurtarief).
 

Provincie Utrecht

Inschrijven
Utrecht
24
17/03/2021
17/02/2021
31/03/2022
Provincie Utrecht
SRQ148284
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Uren:
Utrecht
17/03/2021
31/03/2022
24

Heb jij ruime ervaring met het leiding geven aan projecten en in het bijzonder  aan een Servicedesk team, het meten, rapporteren en continu verbeteren van het functioneren van de Servicedesk. Kun jij de visie vertalen naar implementatie en meedenken over procesborging en verbeteringen doe je dat graag binnen een dynamisch en bestuurlijk dossier, lees dan snel verder over deze uitdagende functie bij het Expertiseteam Stikstof en N2000 van BIJ12!

Wie zijn wij?
BIJ12 werkt voor provincies en brengt kennis en informatie bijeen over het landelijk gebied en de fysieke leefomgeving in Nederland. Wij zorgen voor uniformiteit in informatievoorziening en de uitvoering van provinciale regelingen. BIJ12 ondersteunt provincies bij hun werk op het gebied van natuur en informatiesystemen en is opgericht door de provincies als onderdeel van het Interprovinciaal Overleg (IPO). Kijk voor meer informatie ook op www.BIJ12.nl
Hieraan wordt gewerkt vanuit 4 units:

  • Faunazaken en ACSG (Advies Commissie Schade Grondwater)
  • Natuurinformatie en Natuurbeheer
  • GBO voor het beheer van gezamenlijke informatiesystemen
  • Het Expertiseteam Stikstof en Natura 2000

Expertiseteam Stikstof en Natura 2000.
Het Expertiseteam is 1 van de units bij BIJ12. Vanuit deze unit ondersteunen wij provincies bij de uitvoering van het stikstofbeleid op het vlak van o.a. beleidsontwikkeling, vergunningverlening, natuur(herstel) en monitoring. Hiervoor voorzien wij in de benodigde specialistische kennis op het vlak van ecologie, juridisch en modelmatig, ondersteunen het delen/verspreiden van deze kennis en stellen expertise beschikbaar in de vorm van projectleiding of project-, dan wel procesondersteuning. Dit vindt plaats in een zeer dynamische en bestuurlijke setting. Als unit verzorgen wij via het landelijke Informatiepunt Stikstof en Natura 2000, een helpdesk voor schriftelijke en telefonische vragen van burgers, agrariërs, ondernemers en provincies. Deze ervaringen en vragen van de uitvoeringpraktijk worden gebruikt voor de verdere beleidsontwikkeling, maar ook voor het via een campus verzorgen van trainingen en informatiebijeenkomsten. De unit bestaat uit een multidisciplinair team van ruim 25 enthousiaste en gemotiveerde medewerkers. We hechten aan professionaliteit en een open, gezellige werksfeer.

We werken hierbij nauw samen met de andere units binnen BIJ12 en het RIVM als beheerder van het rekeninstrument AERIUS. We hebben intensief contact met de provincies en het IPO. Daarbij leveren we namens provincies een bijdrage aan de Interprovinciale programmaorganisatie stikstof onder regie van het IPO.

Waaraan werk je mee?
Er ligt een opgave om het Informatiepunt Stikstof en Natura 2000 verder te professionaliseren op het niveau van organisatie en taken. Als projectleider sta je hiervoor aan de lat en leg je verantwoording af aan de unitmanager. Het informatiepunt heeft twee opdrachtgevers, namelijk het IPO/provincies en het ministerie van LNV (Directoraat Generaal Stikstof)en werkt nauw samen met het RIVM en de inhoudelijke werkgroepen om haar taken goed tot uitvoering te kunnen brengen. De taken van het informatiepunt zijn grofweg in drie kerntaken onder te verdelen: gebruikersondersteuning, kennisborging en ondersteuning van de werkgroepen. Gebruikersondersteuning omvat de beantwoording van vragen vanuit de helpdesk, het organiseren van informatiebijeenkomsten en trainingen, het up to date houden van online informatie die relevant is voor de uitvoering van de uitvoeringspraktijk rondom stikstof. Kennisborging gaat over de herleidbaarheid en terugvindbaarheid van de relevante uitvoeringsgerichte informatie en data en de beleidskeuzes waaraan deze zijn gerelateerd. Ondersteuning van de werkgroepen, gaat over het ondersteunen op het gebied van data-analyses, secretariële, ondersteuning, uitwerken van documentatie en het organiseren van afstemming om uitvoering een stap verder te brengen.

In welke context?
Het stikstofdossier vanuit de provincies is georganiseerd in de vorm van een Interprovinciale programmaorganisatie stikstof (IPS). Onder aansturing van een ambtelijk opdrachtgever en een programmamanager wordt langs 6 inhoudelijke themalijnen invulling gegeven aan de beleidsontwikkeling en -uitvoering van het stikstofdossier. Het betreft de navolgende thema’s: Natuur, Structurele aanpak stikstof, Gebiedsgerichte aanpak, Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH), Monitoring & Data en Aerius.

Elk thema wordt aangestuurd door een thematrekker en maakt onder leiding van de programmamanager deel uit van het Programmateam stikstof. Het Informatiepunt fungeert daarbij als als spreekbuis voor de meer uitvoeringsgerichte kant van het dossier, verzorgt themasessies en voorziet de thematrekkers van de meer uitvoeringsgerichte informatie.  

Wat ga je doen?

De focus van deze opdracht ligt op het project tot professionalisering van het informatiepunt, waarop hieronder nader zal worden ingegaan. Op termijn kan inzet aan de orde zijn op andere opgaven op het stikstofdossier. Of en in welke mate moet blijken en zal mede bepalend zijn voor de duur van deze opdracht.

Projectleider Informatiepunt:
Jij draagt zorg voor de doorontwikkeling en het goed functioneren van het informatiepunt Stikstof en Natura 2000. Dit houdt in dat je de unitmanager adviseert omtrent de te stappen zetten doorontwikkelingen binnen het informatiepunt op het vlak van positionering, organisatie, taken en rollen, alsmede de verdere professionalisering van onze werkwijze. Je verzorgt de implementatie daarvan in samenwerking met de leden van het team.

Naast deze ontwikkelopgave sta je aan de lat voor de dagelijkse operationele aansturing. Daarbij zorg je dat alle afspraken die met externe opdrachtgevers en partners zijn gemaakt worden nagekomen Het beantwoorden van vragen, het inspelen op aanvullende kennisbehoefte door het organiseren van bijeenkomsten en het op tijd aanleveren van rapportages binnen het gestelde budget. Ook zorg je samen met de coördinatoren en de unitmanager voor afstemming over de inzet van de Informatiepuntmedewerkers voor ondersteunende en inhoudelijke taken voor werkgroepen op het gebied van de IPS. Het organiseren van campus maakt onderscheid tussen interne kennisontwikkeling en deling, alsmede extern, voor provincies en Rijk. Hier ligt in potentie een grote opgave gezien de schaarste aan kennis op dit dossier. Samen met een deelprojectleider geef jij hier verder vorm aan.
Je brengt in beeld wat de informatiepuntmedewerkers nodig hebben om goed te kunnen functioneren en zorgt proactief voor verbeteringen die nodig zijn op het gebied van ondersteuning, tools, procesverbeteringen, heldere afspraken en afgekaderde taken.
Jij werkt samen met en onder verantwoordelijkheid van de Unitmanager van de unit Stikstof en Natura 2000 . Jij coördineert de operationele werkzaamheden vanuit BIJ12 en bent de verbindende schakel naar DGS, RIVM en de unitmanager op het gebied van afspraken over de te leveren diensten en producten.  Je doet dit in een leuk en enthousiast team van medewerkers Informatiepunt.

Gemiddeld 24 uur per week
Verlengingsoptie: 2 x 12 maanden

Verlenging vindt plaats op basis van verder gelijkblijvende contractuele voorwaarden (waaronder het uurtarief).
 

Inloggen