Toezichthouder bouw

Locatie
Leiden
Startdatum
15/11/2020
Einddatum
31/03/2021
Uren
36
Klant
Omgevingsdienst West-Holland
Aanvraagnummer
SRQ145315
Deel deze aanvraag:

OMGEVINGSDIENST WEST-HOLLAND

FUNCTIEPROFIEL

(Staf)afdeling                                                :           Dienstverlening
Naam functie                                                :           Medewerker bouwtoezicht
Functienummer                                            :          

 

1.        DOEL VAN DE AFDELING

De afdeling Dienstverlening ontwikkelt het operationeel beleid gericht op bedrijven, draagt zorg voor de naleving van de wetgeving door o.a. vergunningverlening en handhaving en voert tevens preventieve en stimulerende bedrijfsgerichte taken uit. Daarnaast draagt de afdeling zorg voor de juridische kwaliteit van besluiten en adviezen van de Omgevingsdienst West-Holland.
Met de toetreding van Noordwijk ontwikkelt de afdeling Dienstverlening ook het operationele beleid gericht op het toezicht van bouwen, ruimtelijke ordening, drank en horeca en asbest.

2.        DOEL FUNCTIE

Zorgt voor de naleving van de wetgeving op het gebied van bouwen & wonen, ruimtelijke ordening en gemeentelijke verordeningen (voor zover bouwgerelateerd) door het verrichten van toezicht- en handhavingactiviteiten.

3.        POSITIE

Legt verantwoording af aan de teamleider Dienstverlening. Heeft contact met burgers en bedrijven waarbij het gaat om het verstrekken van informatie in een vakinhoudelijke adviserende of controlerende rol. Anderen moeten overtuigd worden. Bij de uitvoering van de werkzaamheden zijn bedrijfsdoelen, richtlijnen en wet- en regelgeving (met name de Wabo en de Woningwet) als uitgangspunten voorhanden.
 

 1. RESULTAATGEBIEDEN

 

  1. Toezicht en Handhaving
 • houdt toezicht bij uitvoering vergunde bouwactiviteiten en controle op naleving en uitvoering van bouwwetgeving
 • constateert illegale bouw en illegaal gebruik
 • onderzoekt en behandelt klachten
 • adviseert over te nemen maatregelen
 • rapporteert over geconstateerde afwijkingen
 • stelt controlebrieven op
 • informeert over bouwregelgeving en –procedures
 • bepaalt aan de hand van het handhavingsbeleid de juiste strategie om te komen tot correcte naleving van de wet- en regelgeving
 • onderhoudt contacten met aannemers, projectontwikkelaars en overige betrokkenen bij bouwwerken
 • adviseert bij vergunningverlening
 • betrokken bij de rampenorganisatie
 • legt indien nodig een bouwstop op
 • voert taken in het kader van de BAG uit
 • controleert op naleving van opgelegde lasten (onder dwangsom of bestuursdwang)
 • Voeren van toezicht over diverse en grote projecten.

Prestatie-indicatoren

 • aantal  toezichtactiviteiten en controles
 • kwaliteit van de controles
 • integrale samenwerking
 • klantgerichtheid
 • naleefgedrag
 • aantal behandelde klachten

4.2      Adviezen bouwbeheer en -maatregelen
 adviseert over bouw- en RO zaken

     Prestatie-indicatoren
kwaliteit van het uitgevoerde toezicht, de controles en adviezen
 

  1.    Handhavingacties
   verricht preventieve gerichte handhavingacties bouw- en RO taken   

         Prestatie-indicatoren

           Kwaliteit en bijdrage preventieve handhavingacties bouw en RO taken
 

 1. ONTWIKKELINGEN

In navolging van het milieutoezicht zal er de komende tijd moeten worden gewerkt naar een taakuitvoering overeenkomstig de eisen uit het BOR. Naast een kwalitatief goede uitvoering van de taken zal vooral aandacht worden besteed aan de integraliteit van de handhaving, zoals dat wordt voorgestaan op grond van de Wabo. Tevens zal worden gewerkt aan digitalisering van het toezicht. Dit is van belang omdat het aanvragen van bouwvergunningen in toenemende mate plaats vindt via digitale weg waardoor de toezichthouders niet meer de beschikking hebben over analoge tekeningen.
Een toenemend aantal bouwwerken  valt onder de regeling voor vergunningsvrij bouwen. Voor dergelijke bouwwerken hoeft geen vergunning aangevraagd te worden en er hoeft ook geen melding te worden gedaan. De bouwwerken moeten echter wel voldoen aan het Bouwbesluit en moeten bovendien worden opgenomen in de BAG. Daaruit volgt dat ook toezicht moet worden gehouden op deze vergunningsvrije bouwwerken.

6.        KRITIEKE SITUATIES

Moet in staat zijn in interne en externe overlegsituaties uitgangspunten en adviezen uit te dragen en standpunten te verdedigen.
Moet kunnen omgaan met tegenstrijdige belangen en moet zich kunnen profileren als een onafhankelijke partij in conflictsituaties.
Moet snel en overtuigend beslissingen kunnen nemen die vergaande consequenties kunnen hebben. De toezichthouder moet in eerste instantie zelf beslissen of er een bouwstop wordt opgelegd.
 
7.        COMPETENTIES

7.1         Gedragsvaardigheden

 • mondelinge presentatie
 • samenwerkingsgericht
 • overtuigingskracht
 • flexibel gedrag
 • bestuurlijke sensitiviteit
 • oordeelsvorming
 • analytisch vermogen
 • integriteit
 • in staat eigen werk te plannen en te organiseren
 • in staat zelfstandig toezicht projecten te leiden.

 

Inhuurdesk ODWH

Inschrijven
Leiden
36
15/11/2020
30/10/2020
31/03/2021
Omgevingsdienst West-Holland
SRQ145315
Locatie:
Startdatum:
Einddatum:
Uren:
Leiden
15/11/2020
31/03/2021
36

OMGEVINGSDIENST WEST-HOLLAND

FUNCTIEPROFIEL

(Staf)afdeling                                                :           Dienstverlening
Naam functie                                                :           Medewerker bouwtoezicht
Functienummer                                            :          

 

1.        DOEL VAN DE AFDELING

De afdeling Dienstverlening ontwikkelt het operationeel beleid gericht op bedrijven, draagt zorg voor de naleving van de wetgeving door o.a. vergunningverlening en handhaving en voert tevens preventieve en stimulerende bedrijfsgerichte taken uit. Daarnaast draagt de afdeling zorg voor de juridische kwaliteit van besluiten en adviezen van de Omgevingsdienst West-Holland.
Met de toetreding van Noordwijk ontwikkelt de afdeling Dienstverlening ook het operationele beleid gericht op het toezicht van bouwen, ruimtelijke ordening, drank en horeca en asbest.

2.        DOEL FUNCTIE

Zorgt voor de naleving van de wetgeving op het gebied van bouwen & wonen, ruimtelijke ordening en gemeentelijke verordeningen (voor zover bouwgerelateerd) door het verrichten van toezicht- en handhavingactiviteiten.

3.        POSITIE

Legt verantwoording af aan de teamleider Dienstverlening. Heeft contact met burgers en bedrijven waarbij het gaat om het verstrekken van informatie in een vakinhoudelijke adviserende of controlerende rol. Anderen moeten overtuigd worden. Bij de uitvoering van de werkzaamheden zijn bedrijfsdoelen, richtlijnen en wet- en regelgeving (met name de Wabo en de Woningwet) als uitgangspunten voorhanden.
 

 1. RESULTAATGEBIEDEN

 

  1. Toezicht en Handhaving
 • houdt toezicht bij uitvoering vergunde bouwactiviteiten en controle op naleving en uitvoering van bouwwetgeving
 • constateert illegale bouw en illegaal gebruik
 • onderzoekt en behandelt klachten
 • adviseert over te nemen maatregelen
 • rapporteert over geconstateerde afwijkingen
 • stelt controlebrieven op
 • informeert over bouwregelgeving en –procedures
 • bepaalt aan de hand van het handhavingsbeleid de juiste strategie om te komen tot correcte naleving van de wet- en regelgeving
 • onderhoudt contacten met aannemers, projectontwikkelaars en overige betrokkenen bij bouwwerken
 • adviseert bij vergunningverlening
 • betrokken bij de rampenorganisatie
 • legt indien nodig een bouwstop op
 • voert taken in het kader van de BAG uit
 • controleert op naleving van opgelegde lasten (onder dwangsom of bestuursdwang)
 • Voeren van toezicht over diverse en grote projecten.

Prestatie-indicatoren

 • aantal  toezichtactiviteiten en controles
 • kwaliteit van de controles
 • integrale samenwerking
 • klantgerichtheid
 • naleefgedrag
 • aantal behandelde klachten

4.2      Adviezen bouwbeheer en -maatregelen
 adviseert over bouw- en RO zaken

     Prestatie-indicatoren
kwaliteit van het uitgevoerde toezicht, de controles en adviezen
 

  1.    Handhavingacties
   verricht preventieve gerichte handhavingacties bouw- en RO taken   

         Prestatie-indicatoren

           Kwaliteit en bijdrage preventieve handhavingacties bouw en RO taken
 

 1. ONTWIKKELINGEN

In navolging van het milieutoezicht zal er de komende tijd moeten worden gewerkt naar een taakuitvoering overeenkomstig de eisen uit het BOR. Naast een kwalitatief goede uitvoering van de taken zal vooral aandacht worden besteed aan de integraliteit van de handhaving, zoals dat wordt voorgestaan op grond van de Wabo. Tevens zal worden gewerkt aan digitalisering van het toezicht. Dit is van belang omdat het aanvragen van bouwvergunningen in toenemende mate plaats vindt via digitale weg waardoor de toezichthouders niet meer de beschikking hebben over analoge tekeningen.
Een toenemend aantal bouwwerken  valt onder de regeling voor vergunningsvrij bouwen. Voor dergelijke bouwwerken hoeft geen vergunning aangevraagd te worden en er hoeft ook geen melding te worden gedaan. De bouwwerken moeten echter wel voldoen aan het Bouwbesluit en moeten bovendien worden opgenomen in de BAG. Daaruit volgt dat ook toezicht moet worden gehouden op deze vergunningsvrije bouwwerken.

6.        KRITIEKE SITUATIES

Moet in staat zijn in interne en externe overlegsituaties uitgangspunten en adviezen uit te dragen en standpunten te verdedigen.
Moet kunnen omgaan met tegenstrijdige belangen en moet zich kunnen profileren als een onafhankelijke partij in conflictsituaties.
Moet snel en overtuigend beslissingen kunnen nemen die vergaande consequenties kunnen hebben. De toezichthouder moet in eerste instantie zelf beslissen of er een bouwstop wordt opgelegd.
 
7.        COMPETENTIES

7.1         Gedragsvaardigheden

 • mondelinge presentatie
 • samenwerkingsgericht
 • overtuigingskracht
 • flexibel gedrag
 • bestuurlijke sensitiviteit
 • oordeelsvorming
 • analytisch vermogen
 • integriteit
 • in staat eigen werk te plannen en te organiseren
 • in staat zelfstandig toezicht projecten te leiden.

 

Inloggen